Điềm báo

Giả mã điềm báo từ sự kiện, hành động, hiện tượng tự nhiên, hoặc giấc mơ nào đó có thể mang thông điệp hoặc dấu hiệu về sự kiện tương lai. Theo quan niệm này, một số hiện tượng có thể được coi là dấu hiệu báo trước về một sự kiện may mắn hoặc rủi ro.